Skip to content


Bibliografie – Drept societar 2017

Daniel-Mihail Şandru, Drept societar, Editura Univeristară, 2017

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Volume, cursuri, tratate

Smaranda Angheni, Raporturile juridice dintre profesioniştii‑ comercianţi, Ed. C. H. Beck, 2014

Gh. Buta, Dreptul afacerilor, Ed. EFES, 2003

Stanciu D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, Ediţia a V‑a, actualizată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016

St. D. Cărpenaru, Gh. Piperea, S. David, Legea societăţilor. Comentariu pe articole, Ediţia 5, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2014

Paul I. Demetrescu, Întreprinderile comerciale, Ed. Cercetări juridice, Bucureşti, 1943

Cristian Duţescu, Drepturile acţionarilor, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2006

Dumitru Andreiu Petre Florescu, Theodor Mrejeru, Gabriel Bălaşa, Drept societar, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003

I.L. Georgescu, Drept comercial român, Vol. II, Ed. All, Bucureşti, 2002

D. D. Gerota, Curs de societăţi comerciale. Ţinut la Universitatea din Bucureşti în 22 de prelegeri libere, Imprimeria Fundaţia Culturală Regele Mihai I, Bucureşti [1928]

C. Gheorghe, Societăţi comerciale. Voinţa asociaţilor şi voinţa reală, AllBeck, Bucureşti, 2003.

Ecaterina Ivanov, Patrimoniul societăţilor comerciale, Ed. Hamangiu, 2008

Ioan Lazăr, Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenţei, Ed. Universul Juridic, 2016

Laura Lazar, Abuzul de poziţie dominantă. Evoluţii şi perspective în dreptul european şi naţional al concurenţei, Ed. C. H. Beck, 2013

Vasile Nemeş, Drept comercial. Ed. a 2‑a, ed. Hamangiu, 2015.

Gh. Piperea, Drept comercial. Întreprinderea în reglementarea NCC, Ed. C. H. Beck, 2012.

Gheorghe Piperea, Societăţi comerciale, piaţă de capital, aquis comunitar, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005

Manole Ciprian Popa, Grupurile de societăţi, Editura C. H. Beck, 2011

Dan A. Popescu, Contractul de societate, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996

Flaminia Stârc‑Meclejan, Responsabilitatea socială corporativă şi nevoia de noi principii în dreptul societar, Ed. Universul Juridic, 2015

I. Şcheaua, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990: comentată şi adnotată, Ed. Rosetti, Bucureşti, ediţia a II‑a, 2002

Luminiţa Tuleaşcă, Drept comercial. Întreprinderile comerciale, Editura Universul Juridic, 2016

Ion Turcu, Teoria şi practica dreptului comercial român, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998

Mihai Dorel Vlad, Acţiunea în concurenţă neloială, Ed. Universitară, 2011

 

Studii şi articole

S. Angheni, Unele aspecte teoretice şi practice privind efectele fuziunii societăţilor comerciale, Juridica, nr. 5/2001.

Lucian Arnăutu, Abuzul de majoritate în adunarea generală a acţionarilor, în Colectiv, Eseuri de hermeneutică juridică, Vol. III, Ed. Venus, Iaşi, 2006

I. Băcanu, Înregistrarea sucursalelor şi filialelor în Registrul Comerţului – o precizare, RDC, nr. 9/1998

Monna‑Lisa Belu Magdo, Conceptul de „unitate deţinătoare” în viziunea Legii nr. 10/2001 şi a jurisprudenţei, RDC, 1/2008

C. Butacu, A. Miu, Regimul juridic aplicabil grupului, filialelor, sucursalelor şi celorlalte sedii secundare ale unei societăţi comerciale în lumina dispoziţiilor Legii concurenţei nr. 21/1996, RDC, nr. 12/1999

Radu N. Catană, Convenţiile de vot: una dintre incertitudinile dreptului român al societăţilor comerciale, Studia Universitatis Babes‑Bolyai. Seria Iurisprudentia, nr. 2/2000.

Radu N. Catană, Abuzul de majoritate (în dreptul societăţilor comerciale), Revista de drept comercial, nr. 6/2002

Radu N. Catană, Obligaţia de diligenţă şi prudenţă a administratorilor în contextul reformei dreptului societăţilor comerciale, PR, nr. 2/2006

Radu N. Catană, Excluderea asociaţilor din societăţile comerciale, Studia Universitatis Babes‑Bolyai. Seria Iurisprudentia, nr. 2/2001.

Radu N. Catană, Retragerea asociaţilor din societăţile comerciale, Revista de Drept Comercial, nr. 2/2002.

Gabriel Chifan, Specialitatea capacităţii de folosinţă a societăţii comerciale. Excepţii specifice. Elemente ale capacităţii de exerciţiu, RDC, nr. 3/2006

D. Clocotici, Gh. Gheorghiu, Efectele fraudei în materie civilă şi comercială, RDC, nr. 4/1996.

Sergiu Deleanu, Clauza leonină în contractele de societate, Dreptul nr. 2/1992

D. A. Dumitrescu, Valabilitatea împuternicirii acordate sucursalei de a reprezenta societatea primară în relaţiile cu terţii şi în justiţie, RDC, nr. 3/2005

E. Florescu, Discuţii privind competenţa instanţelor judecătoreşti cu referire la unele hotărâri ale adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor comerciale ori ale judecătorului delegat, Dreptul, nr. 12/1998

Alexandru Georgescu, Împrumutul acordat administratorului societăţii comerciale cu răspundere limitată – între permisibilitate şi interdicţie, Tribuna Economică, nr. 2/2012, p. 60‑61.

C. Gheorghe, Garanţiile reale purtând asupra părţilor sociale şi a acţiunilor societăţilor comerciale, RDC, nr. 5/2004.

Cristian Gheorghe, Nulitatea societăţii comerciale şi nulitatea actului constitutiv, RDC, nr. 4/2006

Luis Gutiérrez Sanjuán, Societatea comercială unipersonală – studiu comparat, Analele Universităţii din Bucureşti. seria Drept, IV/2007.

Cristian Jora, Dreptul de proprietate al regiei autonome, Studii de Drept Românesc, nr. 4/1993

Gh. Piperea, Societatea simplă: contract şi entitate colectivă fără personalitate juridică, în vol. Radu Bufan, Radu. N. Catană, Lucian Bercea (coord.), Dreptul comercial la confluenţa a două coduri, Ed. Universul Juridic, 2013

Mădălina Elena Grecu, Nulităţile relative şi absolute ale hotărârilor adunării generale a asociaţilor, Dreptul privat al afacerilor, nr. 6/2003.

Monica Ionaş‑Sălăgean, Scurte consideraţii legate de aporturile în natură la capitalul social, Studia Universitatis Babes Bolyai, nr. 2/2007.

C. Leaua, Natura juridică şi aplicabilitatea termenului de 15 zile prevăzut de art. 131 alin. 2 din Legea nr. 131/1990, republicată, pentru acţiunea în anularea hotărârii adunării generale, Dreptul, nr. 8/2001

E. Lipcanu, Despre limitarea aplicării în dreptul societăţilor comerciale a normei de interpretare prevăzute de art. 978 C.civ. de regula concordanţei cu contractul de societate, RDC, 4/2000.

D. Lupaşcu, Obiectul de activitate al societăţii comerciale, Dreptul, nr. 7/1993

A. Man, M. Ionaş, Punctele de lucru, structuri ale societăţilor comerciale, RDC, nr. 5/1997.

V. Mircea, Convenţiile extra‑statutare ale acţionarilor în dreptul românesc, RDC, nr. 3/2002

V. Mircea, Suspendarea dreptului de vot în cazul acţiunilor neplătite, RDC, nr. 2/2003

M. Moraru, Dacă adunarea generală extraordinară poate să hotărască în probleme de competenţa adunării ordinare, Dreptul, nr. 2/1994.

Cristinel Murzea, Scurtă privire istorică asupra tranziţiei contractului de societate de la antiquum consortium la statutul de persoană juridică, în vol. Radu Bufan, Radu. N. Catană, Lucian Bercea (coord.), Dreptul comercial la confluenţa a două coduri, Ed. Universul Juridic, 2013

V. Pătulea, Partea cuvenită fiecărui asociat din beneficiile realizate, Dreptul, nr. 8/1992

Gh. Piperea, Guvernarea corporatistă (Partea I), PR, nr. 2/2004; Gh. Piperea, Guvernarea corporatistă (Partea a II‑a), PR, nr. 3/2004

Gh. Piperea, Natura juridică a societăţilor comerciale unipersonale, RDC, nr. 4/2000;

Ioan Popa, Uzufructul acţiunilor şi al părţilor sociale, Dreptul nr. 10/2005

Carmen Popa, Obligaţia legală de abţinere de la deliberări în cazul în care există un interes contrar aceluia al societăţii şi sancţiunea aplicabilă, RDC, nr. 5/2003.

Titus Prescure, Nulitatea societăţii simple, nulitatea persoanei juridice în reglementarea Noului Cod Civil şi nulitatea societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990. Analiză comparativă, în vol. Radu Bufan, Radu. N. Catană, Lucian Bercea (coord.), Dreptul comercial la confluenţa a două coduri, Ed. Universul Juridic, 2013

Alexandru Răţoi, Flavius A. Baias, Societatea fictivă în contextul noilor reglementări relative la simulaţie, Curierul Judiciar, nr. 7/2014.

M.G. Sabău, Obligativitatea aprobării adunărilor generale ale acţionarilor în materia închirierii unor bunuri ale societăţii, RDC, 1/2004

L. Săuleanu, Elementele caracteristice ale asocierii în participaţie. Regimul fiscal, în Revista de Ştiinţe Juridice nr. 1/2010.

Lucian Săuleanu, Regimul excluderii şi retragerii asociaţilor din societatea cu răspundere limitată, în vol. Radu Bufan, Radu. N. Catană, Lucian Bercea (coord.), Dreptul comercial la confluenţa a două coduri, Ed. Universul Juridic, 2013

M. Şcheaua, Unele probleme legate de obiectul de activitate al societăţii comerciale, Dreptul, nr. 9/1994.

Lavinia Tec, Examenul jurisprudenţei în materia reprezentării societăţii şi răspunderii civile a administratorilor faţă de societate, RRDA, nr. 4/2016

Luminiţa Tuleaşcă, Expirarea (duratei) mandatului administratorului societăţii (comerciale), RRDA, nr. 8/2016

C. Turianu, Aportul în numerar. Studiu de drept comparat, Dreptul, nr. 4/2008.

R. Ţicleanu, Regimul juridic al acţiunilor preferenţiale (prezent, perspective şi drept comparat), RDC, nr. 3/2000.

Fl. Ţuca, Societatea comercială fictivă, RDC, nr. 10/1996.

Florentin Ţuca, Efectele cesiunii de acţiuni sau părţi sociale asupra calităţii de creditor al dividendelor, RDC, nr. 2/2000

D. Vlăsceanu, Utilitatea pactelor încheiate între acţionari, RRDA, nr. 1/2005.

Posted in Bibliografia, Drept societar 2017.