Skip to content


Inlocuire lichidator pe cale judiciara

Curtea de Apel Ploieşti, Secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 770/5 iunie 2008, JURINDEX2009423353

 

Prin cererea înregistrată la această instanţă, reclamanţii G. D. T. şi N. P. au chemat în judecată pe pârâţii S.A. H. M. M. J., reprezentată prin lichidator judiciar E. N., L. B., H. V., E. B., E. B., E. ‘ S. B., E. N., N. E. şi N. J., pentru ca prin sentinţa ce se va pronunţa să fie înlocuit lichidatorul şi în subsidiar să fie obligat să facă aplicaţia pactului societar în situaţia financiară de lichidare şi în proiectul de repartizare.

În fapt, reclamanţii şi-au motivat cererea, arătând că, lichidatorul societăţii pârâte, desemnat de către asociaţi nu şi-a exercitat funcţia, refuzând să dea eficienţă pactului societar enunţat de clauza contractului de vânzare cumpărare făcut pentru vărsământul aportului în natură cu terenul care constituie activul societăţii. Solicită instanţei înlocuirea lichidatorului judiciar întrucât a trecut un an de la desemnarea sa, iar acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile statutare privind operaţiunile de lichidare ale societăţii, singurul acţionar prezent în cadrul adunării generale al acţionarilor nu a fost consemnat în procesul verbal.

Tribunalul Dâmboviţa prin sentinţa 129/08.02.2008 a respins acţiunea ca inadmisibilă, reţinând că urmare pronunţării sentinţei 1228/08.07.2005 de către Tribunalul Dâmboviţa, asociaţii au procedat la numirea unui lichidator, în adunarea generală, pentru efectuarea operaţiunilor specifice lichidării societăţii.

Nemulţumiţi de conduita lichidatorului, asociaţii solicită înlocuirea lui deşi pentru înlocuirea lichidatorului judiciar trebuie să se pronunţe tot adunarea generală a acţionarilor, întrucât aceasta este cea care l-a desemnat. Cu privire la operaţiunile specifice lichidării, adunarea generală trebuie să aprecieze dacă lichidatorul judiciar şi-a depăşit atribuţiile sau nu şi le-a îndeplinit, în calitate de lichidator, iar în funcţie de decizie să se acţioneze în consecinţă, respectiv înlocuirea sau menţinerea acestuia.

Împotriva sentinţei au declarat recurs G. D. T. şi N. P. susţinând că hotărârea este casabilă pentru aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 253 şi art. 63 din Legea 31/1990 a societăţilor comerciale , cu aplicarea art. 262(2) din aceeaşi lege.

În esenţă s-a susţinut că prima instanţă nu a sesizat că au solicitat ca lichidatorul să facă aplicaţia pactului societar în situaţia financiară de lichidare şi în proiectul de repartizare, în consideraţia clauzei contractuale privind repartizarea terenului activ al societăţii.

De asemenea s-a arătat că lichidatorul nu s-a conformat dispoziţiilor art. 253 din Legea 31/1990, neavansând în operaţiunile de lichidare, astfel că, la peste 3 ani de la dizolvarea societăţii situaţia patrimoniului societăţii dizolvate nu este lămurită şi în plus, lichidatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia prev. de art. 267 din lege, neîntocmind situaţia financiară anuală.

Se solicită admiterea recursului, casarea hotărârii cu trimiterea cauzei spre rejudecare pentru a se proceda la obligarea lichidatorului la îndeplinirea îndatoririlor legale, la aplicarea pactului societar şi eventual, la înlocuirea lichidatorului.

Intimatul E. N., în calitate de reprezentant legal al Cabinetului individual de practician în insolvenţă a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat şi depunând la dosarul cauzei procesul verbal al adunării generale a acţionarilor din 07.05.2008.

Examinând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate şi a dispoziţiilor legale incidente în cauză, Curtea reţine următoarele:

Art. 237 al. 7 din Legea 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, prevede posibilitatea pentru judecătorul delegat de a numi un lichidator, la cererea oricărei persoane interesate, dacă în termen de 3 luni de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti nu se procedează la numirea lichidatorului.

Având în vedere că acţionarii au numit un lichidator, chiar şi după trecerea termenului de 3 ani de la dizolvarea societăţii nu mai era necesară intervenţia judecătorului delegat.

Din procesul- verbal al adunării generale a acţionarilor întocmit la 7 mai 2008, reiese că toţi acţionarii prezenţi, printre care şi recurenţii, au fost de acord cu raportul de evaluare şi au aprobat valorile înscrise cu privire la bunurile mobile, astfel cum au fost prezentate de către lichidatorul judiciar intimat.

Din cuprinsul aceluiaşi proces verbal reiese că a fost aprobat şi onorariul solicitat de lichidatorul judiciar care urmează a fi plătit în urma valorificării bunurilor mobile şi imobile ale societăţii, ceea ce valorează cu o renunţare tacită la cererii de înlocuire a lichidatorului.

Recurenţii au formulat trei propuneri de lichidare, fiecare asociat urmând să-şi exprime punctul de vedere în scris, inclusiv cu privire la pactul societar.

Prin urmare, rezultă din conţinutul acestui proces verbal, că lichidatorul a acţionat conform voinţei acţionarilor, în conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990, modificată.

La dosar există şi alte documente (proces-verbal de inventariere, contract de consultanţă, contract de prestări servicii pentru întocmirea evidenţei contabile) din care rezultă că lichidatorul şi-a îndeplinit obligaţiile prev. de art. 253- 255 din Legea 31/1990, modificată.

Constatând că nu este afectată legalitatea şi temeinicia sentinţei recurate, în temeiul art. 312 Cod proced. civilă se va respinge recursul ca nefondat.

 Respinge ca nefondat recursul formulat de reclamanţi.

Posted in Jurisprudenta.

Tagged with , , , , , .