Skip to content


Sucursalele au personalitate juridica?

Intre dispozitiile legii nr. 31/1990 (sucursalele nu au personalitate juridica) si cele ale Codului de procedura civila exista o competitie.

In cauza de mai jos, instanta suprema are o interpretare procedurala; autonomia functionala devine astfel un punct cheie al dreptului de a sta in instanta si de a i se “delega competente”.

“Autonomia functionala” nu exista nici in Codul de procedura civila si nici in Legea nr. 31/1990. Judecatorii, in virtututea puterii de a interpreta legea, i-au adaugat o functie utilitarista: in definitiv toate sucursalele sunt create pentru a functiona, pentru a desfasura o activitate.

Asociatii se pot gandi la faptul sucursalele pot avea unele drepturi, iar instanta admite ca aceste drepturi si obligatii pot fi aparate direct de catre sucursala, care prezinta un mandat prin care i se delega competente.

Din punct de vedere procesual, intrucat inexistenta personalitatii juridice a sucursalelor este de netagaduit, acestea nu pot sta in judecata decat ca parate (art. 41 alin. 2 C. proc. civ.) si numai daca au organe proprii de conducere. Ratiunea reglementarii consta in asigurarea unei mai facile derulari a procedurii judiciare. Nicidecum societatea mama nu poate delega sucursalei sale dreptul de a sta in judecata (pentru ipoteza in care are calitatea de reclamanta), intrucat ar insemna sa-i delege personalitatea juridica, lucru inadmisibil. Caci capacitatea de folosinta si de exercitiu presupun ca respectiva persoana sa existe. Or, sucursala nu e persoana.

In definitiv, poate ca nici nu este importanta personalitatea juridica. Nici instanta nu spune ca sucursalele ar avea personalitate juridica; afirma doar ca aceastea functioneaza si ca au drepturi si obligatii. Aici, instanta ar fi trebuit sa staruie: drepturi si obligatii “proprii” sau ale societatii mama? In primul caz, un mandat general prin care sucursalei i se acorda  o anumita “autonomie functionala”, chiar intr-o intelegere deplina intre asociati, nu poate sa fie decat contrara legii.

ICCJ, Secţia comercială, decizia nr.2033 din  2 iunie 2006, publicata pe site

Instanţa supremă s-a pronunţat în sensul că potrivit art.161 alin.(1) C.proc.civ., când instanţa constată lipsa capacităţii de exerciţiu al drepturilor procedurale a părţii sau când reprezentantul părţii nu face dovada calităţii  sale, se poate da  un termen pentru  îndeplinirea acestor lipsuri.

În condiţiile în care însăşi legea recunoaşte sucursalelor aptitudinea de a avea drepturi şi obligaţii, în limitele autonomiei funcţionale stabilite de societatea a cărei dezmembrământ este, pentru a se stabili dacă aceasta poate sta în instanţă cu scopul  de a-şi apăra drepturile conferite şi obligaţiile asumate în aceste limite şi implicit de a-şi exercita drepturile  procesuale în acest scop, se impunea ca instanţa de apel să-i confere posibilitatea de a prezenta” delegarea de competenţă.”

Reclamanta S.C. B.A SRL Tg. Mureş reprezentată de administratorul judiciar S.C. Reconversie şi Valorificare Active- Filiala Tg. Mureş, a chemat-o în judecată pe pârâta Compania Naţională de Căi Ferate – CFR SA Regionala CF Braşov şi a solicitat să fie obligată la plata sumei de 1.305.549.176 de lei, preţ şi penalităţi de întârziere. Tribunalul Braşov, Secţia comercială, prin sentinţa nr.432 din 16 mai 2005, a admis acţiunea precizată pentru suma de 1.192.378.450 lei preţ şi penalităţi, reţinând în sarcina pârâtei faptul că nu şi-a respectat obligaţia de plată a prestaţiilor, asumată prin contractul nr.2/15 octombrie 2000 şi actuladiţional la acesta. S-a reţinut că, în contract a fost stipulată clauză penală pentru întârzierea în plată şi că, în cauză nu-şi găseşte aplicarea art.4 alin.(3) din Legea nr.469/4 iulie 2002, întrucât cuantumul penalităţilor este de 766.071.882 de lei, mai mic decât suma datorată.

Sentinţa a fost apelată de Regionala Căi Ferate Braşov, pentru motive care vizează dezlegarea fondului cu consecinţa obligării sale la plata sumelor reţinute în dispozitivul sentinţei criticate.

Curtea de Apel Braşov, Secţia comercială, prin decizia nr.146/2003, a admis excepţia lipsei capacităţii de exerciţiu a apelantei Sucursala Regională Căi Ferate şi a anulat apelul, cu motivarea că în cauză îşigăsesc aplicarea dispoziţiile art.43 din Legea nr.31/1990, care prevăd că sucursala nu are personalitate juridică. Instanţa de apel a avut în vedere pentru pronunţarea acestei soluţii şi prevederile art.161 C.proc.civ.

Împotriva deciziei nr.146/2003, C.N. C.F. CFR SA- Sucursala Regională CF Braşov a declarat recurs pentru motivele prevăzute de art.304 pct. 8 şi 9 C.proc.civ., în argumentarea cărora a susţinut că instanţade apel a făcut o greşită aplicare a dispoziţiilor art.43 din Legea nr.31/1990 şi art.41pct.2 C.proc.civ., întrucât prin delegarea competenţei dată de C.N. C.F. CFR SA, Regionala CF Braşov are capacitatea de a sta îninstanţă. Recurenta a mai susţinut că art.41 pct.2 C.proc.civ. recunoaşte dreptul asociaţilor sau societăţilor care nu au personalitate juridică de a sta în instanţă, dacă au organe proprii de conducere. Mai mult, asusţinut în continuare recurenta, că în faţa instanţei de apel nu s-a pus în discuţie lipsa capacităţii de exerciţiu ci lipsa capacităţii de folosinţă, invocându-se faptul că sucursala nu poate fi titulară de drepturi şi obligaţii.

Recursul este fondat.

Potrivit art.304pct.9 C.proc.civ., modificarea sau casarea unei hotărâri se poate cere atunci când „hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii”.

În argumentarea acestui motiv, recurenta a invocat încălcarea art.43 din Legea nr.31/1990 şi art.41 pct.2 C.proc.civ., critică ce se dovedeşte a fi întemeiată. Problema de drept dezlegată pe calea excepţieiinvocată de instanţa de apel a fost aceea a lipsei capacităţii de exerciţiu a Regionalei CF Braşov, pe considerentul că aceasta nu are personalitate juridică. Această analiză trebuia să aibă în vedere nu numaidispoziţiile art.43 din Legea nr.31/1990, prin care se stipulează că sucursalele nu au personalitate juridică ci şi prevederile art.161 C.proc. civ. care obligă instanţa atunci când constată „lipsa capacităţii de exerciţiu adrepturilor procedurale” să dea un termen pentru îndeplinirea acestor lipsuri, dacă reprezentantul părţii nu a făcut dovada calităţii părţii pe care o reprezintă. Numai dacă lipsurile „nu se împlinesc, instanţa va anulacererea”. În contextul legal arătat, instanţa de apel trebuia să observe că Regionala CFR a formulat apel trimiţând în ceea ce o priveşte la „datele de identificare din antet” în care figura C.N. C.F. CFR – Regionala CăiFerate Braşov. Prin urmare, antetul identifica „societatea mamă” şi dezmembrământul său, Regionala CF Braşov. Lipsa capacităţii apelantei de a-şi exercita drepturile şi de a sta în instanţă nu este suficientă pentruanularea cererii de apel, în temeiul art.161 alin. (2) C.proc.civ., de vreme ce nu s-a cerut ca apelanta să se legitimeze procesual. Potrivit art.43 din Legea nr.31/1990 „sucursalele sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor comerciale şi se înregistrează înainte de începerea activităţii lor în registrul comerţului…”.

În condiţiile în care însăşi legea recunoaşte sucursalelor aptitudinea de a avea drepturi şi obligaţii, în limitele autonomiei funcţionale stabilite de societatea a cărei dezmembrământ este, pentru a se stabili dacăaceasta poate sta în instanţă cu scopul de a-şi apăra drepturile conferite şi obligaţiile asumate în aceste limite şi implicit de a-şi exercita drepturile procesuale în acest scop, se impunea ca instanţa de apel să-iconfere posibilitatea de a prezenta „delegarea de competenţe”. Acest înscris a fost depus în recurs, iar din conţinutul său rezultă că Regionala de căi ferate are puteri depline, conferite de C.N. C.F. CFR SA, de a staîn instanţă. Pentru a asigura dreptul la o dezbatere echitabilă a motivelor de apel, conform art.312 C.proc.civ., recursul s-a admis iar decizia a fost casată cu trimitere pentru rejudecarea apelului.

Posted in Jurisprudenta, Opinii.

Tagged with , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.